Algemene voorwaarden

1.Begrippen

1.1 Smartphone Factory B.V. hierna: ”Smartphone Factory” is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Smartphone Factory mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Smartphone Factory.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: de door Smartphone Factory uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van producten en het afhalen of bezorgen van deze producten.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan: door klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.

1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder website verstaan: www.smartphone-factory.nl

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Smartphone Factory.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Smartphone Factory overeen zijn gekomen.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Smartphone Factory door de klant wordt geaccepteerd.

3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is Smartphone Factory gerechtigd deze kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van Smartphone Factory aan hun product te vergoeden.

3.3 Indien een klant de opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

4. Uitvoering van diensten

4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op klanten zonder afspraak.

4.2 Bij afgifte van het product vraagt Smartphone Factory om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om Smartphone Factory gebruik te laten maken van deze code om functies te testen.

4.3 Smartphone Factory heeft het recht het product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Smartphone Factory.

4.5 Smartphone Factory probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.

4.6 Smartphone Factory heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten.

4.7 Smartphone Factory probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.

4.8 Indien het product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de klant hier op geattendeerd. Als het product na zes (6) weken nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op Smartphone Factory.

5. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door Smartphone Factory heeft de klant drie (3) maanden garantie op het gerepareerde product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.

5.2 Hoewel Smartphone Factory gebruik maakt van originele onderdelen, kan Smartphone Factory niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.

5.3 Indien het niet lukt om het product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.

5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de website van Smartphone Factory.

5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het product. Zakelijke klanten kunnen betalen op rekening.

5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is Smartphone Factory niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Smartphone Factory heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de klant. Smartphone Factory kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2 Indien Smartphone Factory toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Smartphone Factory uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het product.

6.3 Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de zijde van Smartphone Factory vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Smartphone Factory binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

6.4 Smartphone Factory is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.

6.5 Smartphone Factory is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.

6.6 Smartphone Factory zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. Smartphone Factory zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.

6.7 In geval van totaal verlies van een product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is Smartphone Factory gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

7. Identiteit

7.1 Smartphone Factory B.V is in de KvK geregistreerd onder nummer 69343853. Verder is Smartphone Factory statutair gevestigd aan de Keurenplein 11, (1069CD) te Amsterdam, hetgeen eveneens het bezoekadres van Smartphone Factory is.

7.2 Smartphone Factory is per e-mail te bereiken via info@smartphone-factory.nl

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Smartphone Factory en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die tussen Smartphone Factory en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

 

Copyright 2018 – Smartphone Factory B.V.